Trenuj z nami

Trenuj z nami

 Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólne treningi!

Ole??nicka Grupa Triathlonowa zosta??a za??o??ona w kwietniu 2016 roku przez lokalnych pasjonatów triathlonu. Dzia??alno??? grupy oparta jest na kilkuletnim do??wiadczeniu zawodników startuj?cych w innych barwach oraz pracy licencjonowanych trenerów.

Nasi zawodnicy bior? udzia?? w licznych zawodach triathlonowych, kolarskich, p??ywackich czy biegowych zarówno w Polsce i za granic?.

Naszym g??ównym za??o??eniem jest tak??e zainteresowanie dzieci i m??odzie??y triathlonem, który od 16 lat jest dyscyplin? olimpijsk?. Treningi prowadzone przez wykwalifikowan? kadr? trenersk? odbywaj? si? w mi??ej atmosferze wspólnej rywalizacji. Pracujemy w oparciu o plany treningowe dostosowane do wieku i poziomu wytrenowania zawodników. W zale??no??ci od wielu czynników s? one zindywidualizowane i pozwalaj? na popraw? wyników.

Zapewniamy profesjonalne zaj?cia przez ca??y rok.  Odbywaj? si? one na basenie, w terenie, na stadionie oraz na si??owniach.

Co jest istotne, osoby bez wi?kszego do??wiadczenia p??ywackiego s? jak najbardziej mile widziane w naszych szeregach. Razem damy rad? !

Ch?tnych prosimy o kontakt z prezesem klubu Mateuszem Musia??em, tel. 531-199-495

 

Projekt i wykonanie: