Regulamin sztafety firmowej

Regulamin sztafety firmowej

 

 

SLV GROUP

I NOCNY SZTAFETOWY PÓ?MARATON FIRMOWY

 

Cele imprezy:

 1. Integracja ??rodowiska biznesowego Ole??nicy i okolic.

 2. Integracja pracowników w firmach i pomi?dzy firmami.

 3. Promocja zdrowej dru??ynowej rywalizacji sportowej oraz biznesowej opartej na zasadzie fair-play.

 4. Sportowa rywalizacja zawodników o jak najlepsze czasy na dystansie pó??maratonu.

 5. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywno??ci ruchowej.

 

Sponsor tytularny:

SLV GROUP – producent rusztowa??

 

Organizator:

Ole??nicka Grupa Triathlonowa

 

Termin i miejsce:

08. kwietnia 2017. godz. 20:00 – stawy ole??nickie.

 

Biuro zawodów:

Oznakowany namiot na terenie amfiteatru stawów ole??nickich czynne w godzinach od 17:30 do 19:00.

 

Start i meta:

Amfiteatr stawów ole??nickich

 

Trasa i dystans:

Trasa asfaltowa ok 21 km – szesna??cie okr???e?? ??cie??ki dla pieszych wokó?? stawów ole??nickich obejmuj?cej ma??y i du??y staw (ok. 1325 m).

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem rywalizacji mo??e zosta? osoba, która uko??czy??a 18 lat oraz stan zdrowia b?dzie pozwala?? na udzia?? w zawodach. Osoby pe??noletnie mog? wystartowa? w biegu po podpisaniu o??wiadczenia potwierdzaj?cego uczestnictwo w biegu na w??asn? odpowiedzialno??? lub przed??o??eniu za??wiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza?? do uprawiania biegów.

 2. W biegu mo??e wzi?? udzia?? tylko dru??yna 4-ro osobowa o jednobrzmi?cej nazwie, która nie mo??e by? nazw? klubu sportowego. Przynajmniej 50% sk??adu dru??yny musi by? pracownikiem tej samej firmy, lub wykonywa? ten sam zawód.

 3. Dru??yny mog? si? sk??ada? z kobiet, m???czyzn lub sk??adów mieszanych w proporcji 50/50.

 4. Podczas zawodów szanujemy zasad? fair-play, przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy si? i dbamy o w??asne oraz innych zawodników bezpiecze??stwo. Wyznaczeni s?dziowie techniczni b?d? pilnowa? i odnotowywa? wszelkie nieprawid??owo??ci w przebiegu rozgrywek.

 5. Ka??da osoba lub firma zg??aszaj?ca zawodników do udzia??u w sztafecie musi wype??ni? kart? zg??oszenia umieszczon? na stronie zawodów oraz op??aci? op??at? startow?.

 6. Ka??dy uczestnik zawodów jest zobowi?zany do w??asnor?cznego podpisania o??wiadczenia o starcie z w??asnej woli i na w??asne ryzyko – dotyczy to te?? ka??dego cz??onka sztafety.

 7. Ka??dy, staj?c na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz o??wiadcza, ??e jego stan zdrowia zezwala na udzia?? w tych zawodach.

 8. Zg??oszenie dru??yn bior?cych udzia?? w biegu zwi?zane jest z uiszczeniem op??aty startowej, w ramach której uczestnicy otrzymuj? m.in. pakiet startowy i zostaj? dopuszczeni do zawodów.

 

Klasyfikacja:

 1. Dru??ynowa m?ska

 2. Dru??ynowa damska

 3. Dru??ynowa mieszana w proporcji 50/50.

   

Zasady uczestnictwa w sztafecie:

 1. Zawody polegaj? na jak najszybszym pokonaniu przez dru??yn? 16-stu okr???e?? ??cie??ki dla pieszych wokó?? stawów olesnickich obejmuj?cej ma??y i du??y staw.

 2. Ka??da osoba z dru??yny musi przebiec 4 okr???enia toru w uk??adzie kolejno??ci, nie nast?puj?cych po sobie. Ka??de nast?pne okr???enie zawodnik mo??e pokona? dopiero po zaliczeniu okr???enia wszystkich pozosta??ych zawodników z dru??yny i przekazaniu jemu sztafety ponownie. ??aden zawodnik nie mo??e biec kolejnych bezpo??rednio nast?puj?cych po sobie okr???e?? – zawsze wymagana jest rotacja osób wed??ug kolejki, nad któr? b?d? czuwa? s?dziowie techniczni.

 3. Po przebiegni?ciu okr???enia osoba w strefie zmian przekazuje pa??eczk? sztafetow? kolejnemu zawodnikowi z dru??yny i schodzi bezzw??ocznie z trasy sztafety do strefy oczekiwa??. W przypadku nie podporz?dkowania si? powy??szym wymogom, za ka??de odst?pstwo, na dru??yn? nak??adana jest kara 5 minut, która b?dzie doliczona do czasu ko??cowego.

 4. Zmian w sztafecie (przekazania pa??eczki sztafetowej kolejnemu zawodnikowi) dokonuje si? tylko w wyznaczonej strefie zmian znajduj?cej si? przed bram? start-mety.

 5. W strefie zmian mo??e przebywa? tylko jedna osoba z danej dru??yny czekaj?c na wymian? sztafety.

 6. Obowi?zkowym wyposa??eniem ka??dego zawodnika jest sprawna latarka czo??owa, któr? zawodnik musi w???czy? w trakcie biegu. Latarki b?d? znajdowa? si? w pakiecie startowym zawodów.

 7. Zawodnicy powinni uczestniczy? w rywalizacji korzystaj?c z koszulek z nazw? dru??yny zapewnianych przez Sponsora tytularnego. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyró??niaj?cych dru??yn? innych ni?? koszulka. Elementy te nie mog? zakrywa? numeru startowego oraz logotypów sponsora. Elementy te zapewniane s? przez dru??yny we w??asnym zakresie. Apelujemy o zastosowanie si? do tego wymogu.

 8. Podczas sztafety wszyscy uczestnicy musz? posiada? numery startowe przekazane przez organizatora, przypi?te z przodu do koszulki startowej. Zas??anianie numeru startowego w cz???ci lub w ca??o??ci lub jego modyfikacja jest zabroniona pod kar? dyskwalifikacji.

 9. Z numeru startowego mog? korzysta? tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacj? dru??yny.

 10. Organizator zapewni uczestnikom biuro zawodów, czynne od 17:30 do 19:00 zaplecze sanitarne, a tak??e zgodne z wymogami imprezy zabezpieczenie medyczne i ochron?.

 11. W przypadku zmiany daty lub miejsca imprezy b?d?? jej odwo??ania z przyczyn niezale??nych od Organizatora np. w wyniku zagro??e??, ewakuacji, bardzo silnych ulew, burzy, gradobicia, uczestnicy imprezy nie mog? ???da? od Organizatora zwrotu op??aty startowej, a Organizator deklaruje si? przeprowadzi? imprez? bezw??ocznie po ustaniu przyczyn jej odwo??ania.

 12. W dniu zawodów przed startem sztafety (godzina zostanie podana przez Organizatora w biurze zawodów w dniu imprezy) zostanie przeprowadzona odprawa kapitanów dru??yn, na której zostan? przekazane im pa??eczki sztafetowe z chipami. Udzia?? w odprawie jest obowi?zkowy, a warunkiem klasyfikacji zawodników jest udzia?? w biegu z pa??eczk? sztafet? wydan? przez Organizatora.

 13. W klasyfikacji warunkiem jest uko??czenie rywalizacji przez wszystkich cz??onków dru??yny.

 14. Niezale??nie od klasyfikacji dru??ynowej istnieje klasyfikacja indywidualna za najszybsze okr???enie trasy przez kobiet? jak i m???czyzn?.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji.

 16. Zawodnicy wyra??aj? zgod? na przetwarzanie przez Organizatora Biegu ich danych osobowych, wskazanych podczas rejestracji dla celów uczestnictwa w SLV GROUP – I Nocny Sztafetowy Pó??maraton Firmowy i dla potrzeb zwi?zanych z jego prawid??ow? organizacj? oraz na wykorzystanie ich wizerunku przez Sponsora i Organizatora w materia??ach informacyjnych i promocyjnych, w tym w szczególno??ci w filmie promocyjnym z imprezy oraz na ich stronach internetowych i odno??nikach.

 17. Ka??dy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje numer startowy, który umo??liwi mu skorzystanie z bufetów oraz dost?p do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.

 

Nagrody:

Dla dru??yn, które zaj???y pierwsze miejsca w ka??dej kategorii klasyfikacyjnej biegu trofeum/puchar oraz nagrody ufundowane przez Sponsora tytularnego SLV GROUP.

 

Dla wszystkich uczestników biegu:

 • odlewany medal,

 • latarka czo??owa,

 • napoje,

 • posi??ek regeneracyjny oraz herbata,

 • koszulka startowa z nazw? dru??yny od Sponsora tytularnego – SLV GROUP.

 

Zg??oszenia:

Mailowo na adres: mateusz.a.musial@gmail.com podaj?c: nazw? dru??yny oraz imi? i nazwisko zawodników. Po zg??oszeniu wy??lemy kart? zg??oszenia, któr? nale??y wype??ni?, podpisa? i odes??a? na wskazany e-mail. Zg??oszenia b?d? przyjmowane do 05.03.2017. Po tym terminie mo??liwe jest zapisanie si? w biurze zawodów, pod warunkiem nie przekroczenia limitu, który wynosi 20 sztafet.

 

Op??ata startowa:

 • 200 z?? od dru??yny p??atne do 05.03.2017

 • 300 z?? od dru??yny p??atne po 05.03.2017 (w przypadku wolnych miejsc - po ustaleniu z Organizatorem)

   

Op??aty nale??y wnie??? na poni??sze konto organizatora do dnia 05.03.2017r z dopiskiem: (imi? i nazwisko) - sztafeta – op??ata startowa.

 

Ole??nicka Grupa Triathlonowa - 24 9584 0008 2001 0014 9682 0001

 

O terminie zg??oszenia i wpisie na list? startow? decyduje data dokonania wp??aty wpisowego, przez któr? rozumie si? dat? wp??ywu na konto organizatora.

Pozosta??e ustalenia:

Wprowadza si? limit ilo??ciowy – 20 sztafet.

Bieg g??ówny odb?dzie si? bez wzgl?du na pogod? i stan nawierzchni na trasie biegu.

Organizator zapewnia opiek? medyczn?.

Organizator zapewnia toalety.

Organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

Uczestnicy przyje??d??aj? na w??asny koszt.

Organizator zastrzega sobie mo??liwo??? zmian w programie zawodów i regulaminie.

 

********** SERDECZNIE ZAPRASZAMY *********

 

Ole??nicka Grupa Triathlonowa

 

Mateusz Musia??

tel.: 531-199-495,

e-mail: mateusz.a.musial@gmail.com

 

Marek B??ach

tel.: 501-687-501

e-mail: blachmarek@tlen.pl

 

Projekt i wykonanie: