Oleśnicka Grupa Triathlonowa
Regulamin sztafety firmowej

Regulamin sztafety firmowej

 

 

SLV GROUP

I NOCNY SZTAFETOWY PÓŁMARATON FIRMOWY

 

Cele imprezy:

 1. Integracja środowiska biznesowego Oleśnicy i okolic.

 2. Integracja pracowników w firmach i pomiędzy firmami.

 3. Promocja zdrowej drużynowej rywalizacji sportowej oraz biznesowej opartej na zasadzie fair-play.

 4. Sportowa rywalizacja zawodników o jak najlepsze czasy na dystansie półmaratonu.

 5. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

 

Sponsor tytularny:

SLV GROUP – producent rusztowań

 

Organizator:

Oleśnicka Grupa Triathlonowa

 

Termin i miejsce:

08. kwietnia 2017. godz. 20:00 – stawy oleśnickie.

 

Biuro zawodów:

Oznakowany namiot na terenie amfiteatru stawów oleśnickich czynne w godzinach od 17:30 do 19:00.

 

Start i meta:

Amfiteatr stawów oleśnickich

 

Trasa i dystans:

Trasa asfaltowa ok 21 km – szesnaście okrążeń ścieżki dla pieszych wokół stawów oleśnickich obejmującej mały i duży staw (ok. 1325 m).

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem rywalizacji może zostać osoba, która ukończyła 18 lat oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach. Osoby pełnoletnie mogą wystartować w biegu po podpisaniu oświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w biegu na własną odpowiedzialność lub przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów.

 2. W biegu może wziąć udział tylko drużyna 4-ro osobowa o jednobrzmiącej nazwie, która nie może być nazwą klubu sportowego. Przynajmniej 50% składu drużyny musi być pracownikiem tej samej firmy, lub wykonywać ten sam zawód.

 3. Drużyny mogą się składać z kobiet, mężczyzn lub składów mieszanych w proporcji 50/50.

 4. Podczas zawodów szanujemy zasadę fair-play, przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo. Wyznaczeni sędziowie techniczni będą pilnować i odnotowywać wszelkie nieprawidłowości w przebiegu rozgrywek.

 5. Każda osoba lub firma zgłaszająca zawodników do udziału w sztafecie musi wypełnić kartę zgłoszenia umieszczoną na stronie zawodów oraz opłacić opłatę startową.

 6. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko – dotyczy to też każdego członka sztafety.

 7. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

 8. Zgłoszenie drużyn biorących udział w biegu związane jest z uiszczeniem opłaty startowej, w ramach której uczestnicy otrzymują m.in. pakiet startowy i zostają dopuszczeni do zawodów.

 

Klasyfikacja:

 1. Drużynowa męska

 2. Drużynowa damska

 3. Drużynowa mieszana w proporcji 50/50.

   

Zasady uczestnictwa w sztafecie:

 1. Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu przez drużynę 16-stu okrążeń ścieżki dla pieszych wokół stawów olesnickich obejmującej mały i duży staw.

 2. Każda osoba z drużyny musi przebiec 4 okrążenia toru w układzie kolejności, nie następujących po sobie. Każde następne okrążenie zawodnik może pokonać dopiero po zaliczeniu okrążenia wszystkich pozostałych zawodników z drużyny i przekazaniu jemu sztafety ponownie. Żaden zawodnik nie może biec kolejnych bezpośrednio następujących po sobie okrążeń – zawsze wymagana jest rotacja osób według kolejki, nad którą będą czuwać sędziowie techniczni.

 3. Po przebiegnięciu okrążenia osoba w strefie zmian przekazuje pałeczkę sztafetową kolejnemu zawodnikowi z drużyny i schodzi bezzwłocznie z trasy sztafety do strefy oczekiwań. W przypadku nie podporządkowania się powyższym wymogom, za każde odstępstwo, na drużynę nakładana jest kara 5 minut, która będzie doliczona do czasu końcowego.

 4. Zmian w sztafecie (przekazania pałeczki sztafetowej kolejnemu zawodnikowi) dokonuje się tylko w wyznaczonej strefie zmian znajdującej się przed bramą start-mety.

 5. W strefie zmian może przebywać tylko jedna osoba z danej drużyny czekając na wymianę sztafety.

 6. Obowiązkowym wyposażeniem każdego zawodnika jest sprawna latarka czołowa, którą zawodnik musi włączyć w trakcie biegu. Latarki będą znajdować się w pakiecie startowym zawodów.

 7. Zawodnicy powinni uczestniczyć w rywalizacji korzystając z koszulek z nazwą drużyny zapewnianych przez Sponsora tytularnego. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę innych niż koszulka. Elementy te nie mogą zakrywać numeru startowego oraz logotypów sponsora. Elementy te zapewniane są przez drużyny we własnym zakresie. Apelujemy o zastosowanie się do tego wymogu.

 8. Podczas sztafety wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 9. Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją drużyny.

 10. Organizator zapewni uczestnikom biuro zawodów, czynne od 17:30 do 19:00 zaplecze sanitarne, a także zgodne z wymogami imprezy zabezpieczenie medyczne i ochronę.

 11. W przypadku zmiany daty lub miejsca imprezy bądź jej odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych ulew, burzy, gradobicia, uczestnicy imprezy nie mogą żądać od Organizatora zwrotu opłaty startowej, a Organizator deklaruje się przeprowadzić imprezę bezwłocznie po ustaniu przyczyn jej odwołania.

 12. W dniu zawodów przed startem sztafety (godzina zostanie podana przez Organizatora w biurze zawodów w dniu imprezy) zostanie przeprowadzona odprawa kapitanów drużyn, na której zostaną przekazane im pałeczki sztafetowe z chipami. Udział w odprawie jest obowiązkowy, a warunkiem klasyfikacji zawodników jest udział w biegu z pałeczką sztafetą wydaną przez Organizatora.

 13. W klasyfikacji warunkiem jest ukończenie rywalizacji przez wszystkich członków drużyny.

 14. Niezależnie od klasyfikacji drużynowej istnieje klasyfikacja indywidualna za najszybsze okrążenie trasy przez kobietę jak i mężczyznę.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji.

 16. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Biegu ich danych osobowych, wskazanych podczas rejestracji dla celów uczestnictwa w SLV GROUP – I Nocny Sztafetowy Półmaraton Firmowy i dla potrzeb związanych z jego prawidłową organizacją oraz na wykorzystanie ich wizerunku przez Sponsora i Organizatora w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym w szczególności w filmie promocyjnym z imprezy oraz na ich stronach internetowych i odnośnikach.

 17. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje numer startowy, który umożliwi mu skorzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.

 

Nagrody:

Dla drużyn, które zajęły pierwsze miejsca w każdej kategorii klasyfikacyjnej biegu trofeum/puchar oraz nagrody ufundowane przez Sponsora tytularnego SLV GROUP.

 

Dla wszystkich uczestników biegu:

 • odlewany medal,

 • latarka czołowa,

 • napoje,

 • posiłek regeneracyjny oraz herbata,

 • koszulka startowa z nazwą drużyny od Sponsora tytularnego – SLV GROUP.

 

Zgłoszenia:

Mailowo na adres: mateusz.a.musial@gmail.com podając: nazwę drużyny oraz imię i nazwisko zawodników. Po zgłoszeniu wyślemy kartę zgłoszenia, którą należy wypełnić, podpisać i odesłać na wskazany e-mail. Zgłoszenia będą przyjmowane do 05.03.2017. Po tym terminie możliwe jest zapisanie się w biurze zawodów, pod warunkiem nie przekroczenia limitu, który wynosi 20 sztafet.

 

Opłata startowa:

 • 200 zł od drużyny płatne do 05.03.2017

 • 300 zł od drużyny płatne po 05.03.2017 (w przypadku wolnych miejsc - po ustaleniu z Organizatorem)

   

Opłaty należy wnieść na poniższe konto organizatora do dnia 05.03.2017r z dopiskiem: (imię i nazwisko) - sztafeta – opłata startowa.

 

Oleśnicka Grupa Triathlonowa - 24 9584 0008 2001 0014 9682 0001

 

O terminie zgłoszenia i wpisie na listę startową decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora.

Pozostałe ustalenia:

Wprowadza się limit ilościowy – 20 sztafet.

Bieg główny odbędzie się bez względu na pogodę i stan nawierzchni na trasie biegu.

Organizator zapewnia opiekę medyczną.

Organizator zapewnia toalety.

Organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie i nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów i regulaminie.

 

********** SERDECZNIE ZAPRASZAMY *********

 

Oleśnicka Grupa Triathlonowa

 

 

Marek Błach

tel.: 501-687-501

e-mail: blachmarek@tlen.pl

 

Projekt i wykonanie: