Oferta dla sponsor??w

Oferta dla sponsor??w

 

Szanowni biznesmeni, przedsi?biorcy.

Oferta wspó??pracy biznesowej to zaproszenie, które daje  mo??liwo??ci dla lokalnych firm i przedsi?biorstw, w zakresie wspierania rozwoju, g??ównie m??odzie??y w tak trudnej i szybko rozwijaj?cej si? dyscyplinie jak? niew?tpliwie jest triathlon. Wspó??praca z nami to doskona??y instrument marketingowy dla ka??dej firmy i ka??dego przedsi?biorcy jako ??e jeste??my widoczni na ró??nych arenach sportowych w kraju i zagranic?.

Triathlon daje ogromne mo??liwo??ci pokazania si? poniewa?? pozwala na udzia?? w wielu innych dyscyplinach takich jak: biegi d??ugodystansowe, wy??cigi kolarskie, zawody p??ywackie, biegi górskie i wiele innych.

Liczba medialnych publikacji, ogl?dalno??? wszystkich aktywno??ci w Internecie da nieproporcjonalne wi?cej mo??liwo??ci ni?? wszelkie konwencjonalne sposoby reklamowania si?.

W przypadku pyta?? lub ch?ci podj?cia rozmów, pozostajemy do Pa??stwa dyspozycji.

Nr kontaktowy 501687501, wiceprezes Marek B??ach

Projekt i wykonanie: